O združení

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Senec, začalo svoju činnosť v roku 1995 poskytovaním sociálnych služieb v Dome Nezábudka  - neštátnom domove sociálnych služieb. Dom Nezábudka mal do roku 2012 sídlo  v priestoroch Materskej školy v obci Tureň. Od 27.8.2012 sídlime v novej budove na Turnianskej ulici č. 8 A, Senec, ktorú sme postavili vďaka mnohým darcom a množstvu malých projektov. Nezábudka - združenie je registrované na Ministerstve vnútra SR, podľa zákona č.83/90 Zb. pod č.VVS/1-900/90-10732, dňa 12.6.1995.

Naše združenie má v evidencii  toho času  49 ťažko zdravotne znevýhodnených detí  a  mladistvých s rôznym znevýhodnením: mentálnym, telesným, zmyslovým a kombinovaným (napr. detská mozgová obrna, Down syndróm, autizmus, mukopolyasacharidóza, Wiliamsov syndróm, Jacobsenov syndróm, diagnózy vyplývajúce z genetických a metabolických porúch, iné vývojové poruchy, epilepsia).

Dom Nezábudka má uzatvorenú zmluvu na poskytovanie sociálnych služieb so 46 zdravotne znevýhodnenými deťmi a mladistvými.

Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a mladistvých poskytuje sociálne služby na základe registrácie a povolenia   Bratislavského samosprávneho kraja č.  17/07/6- soc a sociálne poradenstvo a vykonávanie sociálnej prevencie v rámci sociálnych služieb. 

Sociálne služby zahŕňajú tie činnosti, ktoré  Zákon č. 448 /2008  Z. z. o sociálnych službách vyžaduje: výchovu, poradenstvo, záujmovú a  kultúrnu činnosť, pracovnú terapiu, rekreačnú činnosť, rehabilitáciu, s cieľom  viesť odborné , obslužné a ďalšie  činnosti, aby klienti mohli  viesť samostatný život  a tým podporiť ich začlenenie do spoločnosti.

   Sme denné zariadenie, deti ráno prichádzajú a poobede odchádzajú domov do svojich rodín. Kapacita je 22 klientov/deň podľa určeného rozvrhu.  

   Sme jediné zariadenie s takouto činnosťou v okrese Senec.

 Prostredníctvom projektov a grantov, o ktoré sa každoročne uchádzame, zabezpečuje okrem iných činností aj výchovu a vzdelávanie našich detí špeciálnymi pedagógmi zo Špeciálnej školy Senec. V roku 2001 vznikla v Nezábudke elokovaná trieda, v ktorej prebieha vzdelávanie ťažko zdravotne postihnutých detí, ktoré pre svoje zdravotné obmedzenie nemôžu navštevovať denne  školské zariadenie. Vychovávateľka so špeciálno – pedagogickým vzdelaním sa venuje výchove aj vzdelávaniu našich členov.

Logopédia  je vykonávaná pod vedením  špeciálneho pedagóga –logopéda.

Muzikoterapia a pohybová terapia detí môže  fungovať tiež vďaka projektom. Pod vedením pedagóga hudby sa deti učia nové piesne, jednoduchými hudobnými nástrojmi sa snažia vyjadriť rytmus a na spoločných akciách prezentujú všetko, čo sa na hodinách hudby naučili. Tieto aktivity tiež financujeme z grantových zdrojov a darov.

 Našim členom sme za vyše 20 rokov umožnili v rámci týždenného rekondičného pobytu navštíviť Dudince, Piešťany, Starú Ľubovňu, Nimnicu, Turčianske Teplice, Piešťany, Bojnice, Častú Papierničku. V minulosti sme zorganizovali našim členom rehabilitačný pobyt  pri mori v Chorvátsku, 3x v Taliansku. V súčasnosti chodíme skôr na 1-dňové výlety.

 Nezábudka organizuje voľnočasové aktivity, poznávacie a rekondičné výlety, prednášky, účasť na kultúrnych podujatiach. Deti z Nezábudky sa môžu pochváliť návštevou Budapešti, Viedne, Prahy, Bratislavy, Bojníc, Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch, hradu Červený kameň, zámku Topoľčianky, zámku Antol,  Märchenparku v Rakúsku, množstva slovenských termálnych kúpeľov. Tieto výlety  sa podarilo zabezpečiť prostredníctvom grantov a rôznych projektov.

V rámci projektu "S Nezábudkou nie sme sami" každoročne organizujeme skupinové rehabilitačné plávanie v Aquaparku Senec a individuálnu hipoterapiu v Centre Hipony. Financuje to Mesto Senec a prispievajú okolité obce v rôznom pomere.

 Chod zariadenia zabezpečuje 9 stálych  zamestnancov, externe spolupracujeme s odborníkmi špeciálnymi pedagógmi, klinickým logopédom, odborníkmi na hudobnú terapiu, s klinickým psychológom, psychiatrom. Každý mesiac zasadá predsedníctvo občianskeho združenia, ktoré má 5 členov. Na čele predsedníctva združenia je jeden z rodičov. Na zasadnutí predsedníctva sa  prejednáva chod  zariadenia, hospodárenie a činnosť združenia. Revízna komisia kontroluje chod zariadenia.

 Sme prví a viac ako 20 rokov jediní v okrese Senec, kto začal s poskytovaním sociálnych služieb pre zdravotne znevýhodnené deti a mladistvých, ktorí sú v domácej starostlivosti rodičov a Dom Nezábudka sa stala pre nich školou, škôlkou, klubom, rehabilitačným strediskom, aj centrom pre túto komunitu.

 

Na činnosť združenia získavame finančné prostriedky formou grantov, projektov, oslovovaním jednotlivcov, organizácií, firiem, podnikateľských subjektov aj z dotácií Bratislavského samosprávneho kraja. Svojou činnosťou sa usilujeme prispieť k odstráneniu izolácie rodín s deťmi so zdravotným obmedzením, prispieť k zmene postojov spoločnosti voči ťažko zdravotne znevýhodneným deťom a mládeži a našou činnosťou rozširujeme ich obmedzený životný priestor.

Sponzori: